SEPTİK TANKLAR

Septik Tank Nedir?

Septik Tankları, kanalizasyon sistemi bulunmayan ve inşası mümkün olmayan yerlerde atık su bertarafı için kullanılan yapılardır. Septik tank olarak da adlandırılan fosseptikler tekil veya grup konutlardan gelen evsel atık suları alan sızdırmaz bir ön arıtma haznesi olup; çökebilir veya yüzebilir katı ve sıvı maddelerin atık sudan ayrılması sıvı kısmın havuzdan çıkışından önce organik maddenin bekletilmesi ve çürümesine imkan vermek üzere tasarlanır. Çıkış sularının arıtılması ise ek bir sistemle tamamlanmalıdır. Fosseptikler, şehir şebeke suyuna bağlı veya şebeke suyu olmadığı halde bol su kullanan binalar için uygulanır. Buna binaların bütün atık suları verilebilir. Fosseptikten çıkan atık suların giderilmesi zorluklara neden oluyorsa o zaman fosseptiğe yalnızca hela bağlantısı yapılır.

Yağmur suları hiçbir şekilde fosseptiğe verilmez. Fosseptiklerin işlenmesinde ana prensip katı maddelerin tutulup çürütülmesi, sıvı kısımlarında çıkıştan alınarak zarar vermeyecek şekilde giderilmesidir.